પ્રમાણપત્ર

ZHIHUA-FM-ગાસ્કેટેડ-સર્ટિફિકેટ_00

ZHIHUA FM ગાસ્કેટેડ પ્રમાણપત્ર

ZHIHUA-FM-નોન-ગાસ્કેટ-સર્ટિફિકેટ_00

ZHIHUA FM નોન ગાસ્કેટ પ્રમાણપત્ર

ZHIHUA UL EX26750 પ્રમાણપત્ર

ZHIHUA UL EX26867 પ્રમાણપત્ર

સીઇ પ્રમાણપત્ર

CE

એસજીએસ

એસજીએસ

ISO9001

ISO9001